Empfohlene Bücher auf Amazon

Englesko-hrvatski prijevod sa stammering

Engleski Hrvatski
to stammer
Glagol
izmucati
to stammer
Glagol
mucati
to stammer
Glagol
promucati
to stammer
Glagol
zamuckivati
stammering
Adjektiv
mucav

3 Weitere Hrvatski-Engleski Übersetzungen zu stammering

Engleski Hrvatski
stammering
Adjektiv
mucav
to stammer
Glagol
izmucati
stammer
Imenica
mucanje

Popis sadržaja od A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z