Empfohlene Bücher auf Amazon

Njemačko-engleski prijevod sein

Njemački Engleski
sein
Glagol
to be
Sein
Imenica
being
Sein
Imenica
essence
Sein
Imenica
existence
Sein
Imenica
suchness

17 Engleski-Njemački Beispiele zu sein

Njemački Engleski
sein
Glagol
to be
vorsichtig sein
Glagol
to take care
hungrig sein
Glagol
to be hungry
kränklich sein
Glagol
to ail
unpässlich sein
Glagol
to ail
undicht sein
Glagol
to leak
lohnenswert sein
Glagol
to pay
mondsüchtig sein
Glagol
to sleepwalk
naturverbunden sein
Glagol
to live in close touch with nature
geneigt sein
Glagol
to slope
neugierig sein
Glagol
to pry
geöffnet sein
Glagol
to be open
auf sein
Glagol
to be open
geeignet sein
Glagol
to be suitable
reizend sein
Glagol
to charm
säumig sein
Glagol
to default
schief sein
Glagol
to slant

Popis sadržaja od A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z